VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen „VOP“)

Ve VOP najdete všechny důležité právní informace týkající se prodeje E-booků a poskytování online konzultací prostřednictvím webových stránek www.leonaweinzetlova.cz. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Obsahují i tzv. sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Před vlastním uzavřením smlouvy projevujete svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného okénka v závěru objednávkového formuláře. VOP se tím stanou součástí uzavřené smlouvy a budou i pro Vás závazné. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Děkuji za Váš čas, který jejich pročtení věnujete.

OBSAH VOP:

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V. DODACÍ PODMÍNKY

VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, AUTORSKÁ PRÁVA

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

X. ZÁVĚREM

 

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

1. Web: Webem pro účely těchto VOP rozumíme webové stránky www.leonaweinzetlova.cz.  

2. Digitální obsah: Jedná se o Produkty v digitální (elektronické) podobě. V mém případě jsou to

 E-booky.

3. Služby: Jedná se o online konzultační službu (online konzultace).

4. Produkty: Pokud ve VOP píšu o Produktech, myslím tím Digitální obsah.

5. Poskytovatel:

Je fyzická osoba, která poskytuje Digitální obsah a Služby nabízené na Webu. Poskytovatel je:

    Leona Weinzetlová

    IČO: 19192967                                                         

    Sídlo: Vančurova 2 689/3 d, 669 02 Znojmo

    E-mail: lea@leonaweinzetlova.cz

    Telefon: 608553951

Poskytovatel je zapsaný v živnostenském rejstříku. Úřadem příslušným dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Městský úřad Znojmo.

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

Pokud je v textu VOP uvedeno „Já“, „Mně“, „Mé“ apod., myslí se tím vždy Poskytovatel.

6. Uživatel: Uživatelem je ten, kdo se Mnou jako Poskytovatelem prostřednictvím Webu uzavře smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu. Uživatelem může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek).

Pokud je v textu VOP uvedeno „Vy“, „Vás“, „Vaše“ apod., myslí se tím vždy Uživatel či Klient.

7. Spotřebitel: Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů a na nároky z odpovědnosti za vady a vyřizování reklamací.

8. Klient: Klientem je každý, kdo se mnou uzavře Smlouvu o poskytování služeb. Klientem může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek).

9. Smlouva: Pokud je v dalším textu používán pojem „Smlouva“, myslí se tím jak Smlouva o poskytování služeb, tak Smlouva o poskytování digitálního obsahu. Pokud se některá ustanovení VOP týkají jen jednoho z těchto dvou typů smluv, uvádím tuto jednu konkrétní smlouvu. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem), a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP. O uzavření Smlouvy Vám zašlu e-mailem písemné potvrzení. Ustanovení VOP se použijí i v případech, kdy je Uživatel či Klient Spotřebitelem a místo odměny mi poskytuje své osobní údaje a současně jsme domluveni, že tyto údaje (typicky e-mailový kontakt) neslouží pouze k poskytnutí (zpřístupnění) Digitálního obsahu nebo plnění zákonných povinností.

10. Smlouva o poskytování Digitálního obsahu: Jde o smlouvu, kterou spolu uzavíráme. Je to nový smluvní typ (od 6.1.2023) a používá se pro prodej a poskytování Digitálního obsahu.

11.Smlouva o poskytování Služeb: Tuto smlouvu spolu uzavíráme pro poskytování online konzultačních služeb (online konzultací) a objednáváte ji přes webové rozhraní.

12. Smlouva uzavřená distančním způsobem: Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme Web a e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení či telefonní hovory) si jako Uživatel či Klient hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

13. Spotřebitelská smlouva: Je to Smlouva, ve které jako Uživatel či Klient vystupuje Spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní uživatelé či klienti. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Uživatel“ či „Klient“ je uvedeno „Spotřebitel“).

14. Závaznost VOP: V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro mě, tak pro Vás závazné.

11. Rozhodné právní předpisy: Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Uživatelem či Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím zobrazit přímo jejich aktuální znění.

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Jedná se o shrnutí informací dle § 1820 NOZ.

1. Údaje o hlavních vlastnostech Digitálního obsahu jsou vždy uvedené přímo v popisu daného E-booku na Webu. Kliknutím na E-book, resp. prodejní stránku, se Vám zobrazí podrobný popis, včetně informace o tom, zda poskytuji aktualizace E-booku.

2. Údaje o Mé totožnosti, adresa sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty jsem již uvedla výše, v čl. I. odst. 4 VOP.

3. Ceny E-booků a online konzultace je vždy uvedená v jejich popisu. Je to cena konečná. Nejsem plátcem DPH.

4. Produkty a Služby lze hradit klasickým bankovním převodem nebo on-line platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro prostřednictvím platební brány PAYS. 

5. E-book je dodán ve lhůtě uvedené v popisu na Webu. Není-li v popisu uvedeno jinak, pak do 3 dnů od zaplacení ceny. 

6. V případě online konzultace bude služba dodána (uskutečněna) dle podmínek uvedených v popisu na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaná. 

7. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy během 14 dní od jejího uzavření. K odstoupení lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu VOP a je uveden na jejich poslední straně Webu anebo odstoupit jakoukoli jinou formou tak, aby bylo zřejmé, od jaké Smlouvy Spotřebitel odstupuje a jakého Produktu či Služby se odstoupení týká.

8. Spotřebitel má právo reklamovat vadný Produkt a tím uplatnit svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VII. VOP.

9. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) NOZ: Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf nebo obdobném. Pro stažení e-booku z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém e-book budete otevírat. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

10. Vyřizování stížností, orgány dohledu a státního dozoru: Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mé činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na e-mailu lea@leonaweinzetlova.cz. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, proto kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí především Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

11. Mimosoudní vyřizování sporů spotřebitelů: Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Objednávání Produktů a Služeb probíhá pouze přes Web, a to konkrétně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Věnujte prosím popisu E-booků a online konzultaci svoji pozornost a v případě, že budete mít nejasnosti, neváhejte mě ještě před objednáním kontaktovat s Vašimi doplňujícími dotazy.

 2. Veškeré prezentace uvedené na Webu jsou informativního charakteru. (Jako Uživatel či Klient berete na vědomí, že Produkty a Služby užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Poskytovatel neodpovídám za vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktů a Služeb zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Produkty a Služby nenahrazují zdravotní péči. Pokud je v Produktu či Službě uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem, berte prosím toto doporučení vážně). Jako Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Smlouvu.

3. V objednávkovém formuláři jako Poskytovatel vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaném Produktu či Službě (kliknutím na vybranou položku), fakturační adresu, e-mail a vyberete způsob úhrady. Pokud mám povolený zjednodušený formulář, může být část těchto údajů nepovinná a vyplňovat je proto nemusíte. Před odesláním objednávky máte možnost zadané údaje zkontrolovat a případně ještě opravit. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. Tím se současně zavazujete k platbě za objednaný E-book, E-booky či online konzultace. Odesláním objednávky je Smlouva uzavřena.

4. O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou Vás budu informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Součástí tohoto e-mailu je i text těchto VOP, potvrzení o uzavření smlouvy a (zálohová) faktura.

5. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.

6. V pochybnostech Vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabývám.

7. Objednávat Produkty a Služby na Webu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti E-shopu v důsledku nutné údržby webu, anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, STORNO PODMÍNKY

1. Cena Produktů a Služeb: Cena je uvedena přímo u každého Produktu a Služby v jeho popisu na Webu. Poskytovatel není plátce daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena. Pokud je na Webu možno objednávat i z jiných zemí než České republiky, případně v jiné měně než v Kč a chcete tuto možnost využít, prosím přečtěte si pokyny pro tento typ objednávek. Máte-li slevový kód, a u daného Produktu či Služby jej lze v době objednávky využít, po jeho uplatnění zadáním do příslušného políčka objednávkového formuláře se Vám zobrazí cena po slevě (teda ta, kterou díky slevovému kódu budete hradit a která je nižší než cena běžná, bez slevy). Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. 

2. Sjednaná cena a případné chyby v uvedené ceně: Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu a Služby v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt či Službu dodat, a to ani v případě, že došlo k uzavření Smlouvy. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátím.

3. Dodání Produktů a Služeb až po zaplacení: Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Vám Produkty a Služby dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. Možnosti úhrady ceny:

·        Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 - 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě faktury či zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán (služba uskutečněna).

·        Bezhotovostně on-line platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned) prostřednictvím platebního portálu.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Pays.cz s.r.o., IČO 03686515, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickém bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Pays.cz s.r.o. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.

5. Splatnost ceny: Cena je splatná do 7 dní od uzavření Smlouvy, není-li v popisu Produktu či Služby uvedeno jinak. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. V případě úhrady klasickým bankovním převodem je cena zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. Produkt či Službu není možné hradit formou splátkového kalendáře.

6. Storno podmínky Služeb: Pokud se bez předešlého zrušení online konzultace na konzultaci nedostavíte, uhrazená cena propadá v můj prospěch jako Poskytovatele. 

V. DODACÍ PODMÍNKY:

1. Možnosti dodání: Při koupi E-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail uvedený v objednávce, a to jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. V případě online konzultace bude služba dodána (uskutečněna) dle podmínek uvedených v popisu na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaná. 

2. Dodací lhůta: E-book bude dodán do 3 dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet, resp. uskutečněna on-line platba.

3. Náklady na dopravu (přepravné): U Digitálního obsahu ani Služby tyto náklady nevznikají.

VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, UŽIVATELSKÝ ÚČET, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Pokud jste si zakoupili E-book, pak tento digitální obsah zasílám pouze Vám jako Kupujícímu, na Váš e-mail, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf či obdobném. Pro stažení E-booku z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém E-book budete otevírat. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

2. Digitální obsah Vám poskytuji jako jednorázové plnění. Zašlu Vám nejaktuálnější verzi E-booku existující v době uzavření Smlouvy.

3. E-book je vytvořen s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe autora. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě E-booku sami dosáhnete a jaké konkrétní kroky podniknete. Výslovně upozorňuji i na to, že úspěch závisí nejen na znalostech získaných prostřednictvím E-booku, ale i na dalších faktorech, včetně Vašich schopností, Vaší výchozí situace či situaci na trhu. E-Booky nenahrazují osobní konzultaci. Upozorňuji, že se nejedná o zdravotní služby. Pokud je v popise produktu uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem, berte prosím toto doporučení vážně.

4. Autorská práva: Veškeré Mé E-booky jsou chráněny autorským právem a není možné je ani jejich obsah bez Mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o Digitální obsah, pak k němu poskytujeme Uživateli licenci k jejich užívání pro vlastní potřebu na dobu neurčitou, počínaje jeho zpřístupněním po řádné úhradě ceny. Dojde-li k porušení autorských práv nebo k odstoupení od Smlouvy, poskytnutá licence se okamžikem takového porušení či účinností odstoupení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak. Licence neopravňuje Uživatele k poskytování Digitálního obsahu dalším osobám, jeho dalšímu šíření anebo využívání pro výdělečné účely formou výuky/předávání získaných informací a postupů za úplatu dalším osobám. Pokud byste chtěli použít citace z mých E-booků, nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte mě předem a domluvíme spolu možnosti takového použití.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1.Odstoupení od Smlouvy o poskytování Služeb: Jako Klient můžete od Smlouvy o poskytování služeb kdykoli i bez uvedení důvodu odstoupit. V případě, že již bylo předtím započato s poskytováním služby, budete však povinni uhradit část sjednané odměny připadající na již poskytnutou část služeb. Pro služby poskytnuté Spotřebiteli během prvních 14 dní po uzavření Smlouvy to ovšem platí jen bylo-li poskytování služeb v této lhůtě zahájeno s Vaším výslovným souhlasem. Já jako Poskytovatel mohu odstoupit pouze v případech stanovených zákonem, případně výslovně dohodnutých ve Smlouvě o poskytování služeb.

2. Případy, kdy jako Uživatel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů u dodání Digitálního obsahu:

Jako Uživatel máte právo od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu odstoupit ve lhůtě 14 dní od uzavření této smlouvy.

3. Postup při odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu:

    Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste ve 14denní lhůtě uvedené v tomto článku v odst. 1 odeslali odstoupení e-mailem nebo poštou na Mou adresu nebo jiným zřejmým způsobem odstoupili (např. i zasláním SMS zprávy). Odstoupení můžete napsat (provést) úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete, případně jakého Produktu či Služby se týká, pokud by se netýkalo veškerých současně zakoupených Produktů či Služeb), anebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který je uveden na poslední straně těchto VOP. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

    K odstoupení u Digitálního obsahu, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o Produkt u Mě zakoupený ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

4. Vrácení peněz: Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Vám vrátím peníze, které jsem od Vás přijala jako platbu za Produkt či Služby (zde však pouze příslušnou část, pokud již část služeb byla poskytnuta). Peníze Vám vrátím stejným způsobem, jakým jste mi je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady.

5. Nesplnění podmínek pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů: Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Uživatel či Klient odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá z podmínek splněná nebyla (např. by bylo odstoupení učiněno později než ve 14denní lhůtě), Uživatele či Klienta o této nemožnosti bez odkladu vyrozumím. Peníze v takovém případě Uživateli či Klientovi vrátit nemohu.

6. Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení Smlouvy:

    V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsem od Vás před tím obdržela částečnou platbu na cenu, vrátím Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

    Jak Vy jako Uživatel či Klient, tak Já jako Poskytovatel jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

7. Odstoupíte-li jako Uživatel od Smlouvy, jste poté povinni se zdržet dalšího užívání Digitální obsahu, a to včetně jeho poskytování jakékoli třetí osobě. Je-li Vám společně s Produktem a Službou poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů anebo k odstoupení od Smlouvy z mojí strany pro podstatné porušení vašich povinností ze Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti. 

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy. Jde zejména o ustanovení § 1914 až 1925. U Digitálního obsahu pak ustanovení § 2389a až 2389f a pro Spotřebitele i § 2389g až 2389s.

2. Vady, za které nesu odpovědnost u Digitálního obsahu: Jako Poskytovatel Vám odpovídám za to, že Digitální obsah při zpřístupnění nemá vady. Pokud jde o Spotřebitele, pak Digitální obsah má vady zejména, pokud neodpovídá ustanovení § 2389i NOZ. Spotřebiteli odpovídám za vady, které se projeví u e-booku do 2 let od jeho zpřístupnění. V případě, že se vada projeví do 12 měsíců od zpřístupnění, má se za to, že Digitální obsah byl vadný již při zpřístupnění. Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídám, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3leté promlčecí lhůtě. Ostatní Uživatelé musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při dostatečné péči zjistit.

3. Jaké nároky můžete v případě vady Digitálního obsahu požadovat?

·        můžete požadovat odstranění vady, pokud to není nepřiměřeně nákladné anebo nemožné

V případě, že bych vadu odmítla odstranit nebo jí neodstranila řádně nebo by se vada projevila i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Digitální obsah nechtěli koupit) nebo by z Mého prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele neodstraním, pak můžete jako Spotřebitel požadovat:

·        přiměřenou slevu nebo

·        odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Digitálního obsahu bez vady a vadného Digitálního obsahu, který byl Uživateli poskytnut. Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Digitálního obsahu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

4.Vady Služeb: 

V těchto případech odpovídám za dodání Služby v rozsahu, podobě a kvalitě mezi námi sjednané (tj. zejména odpovídající popisu na Webu a vlastnostem obvyklým). V případě, že je dodána vadná Služba, máte právo požadovat nápravu (odstranění) vady nebo slevu z ceny. V případě, že není odstranění vady možné, anebo vadu včas neodstraním, máte právo požadovat slevu z ceny, anebo od Smlouvy odstoupit.

5. Uplatnění reklamace:

    Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. Pokud by předmětem reklamace měly být nedoručené přístupové údaje k Digitálnímu obsahu, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, připojte k reklamaci i fotodokumentaci (printscreen obrazovky), případně jiný dokument nebo důkazní prostředek.

    Reklamaci vyřídím v přiměřené době s přihlédnutím k povaze Digitálního obsahu a účelu, pro nějž je Spotřebitel požadoval. Jste-li Spotřebitel, pak Vás budu v této lhůtě Digitálního obsahu i informovat o vyřízení reklamace, a to na kontaktní e-mail uvedený v potvrzení o převzetí reklamace. Leda byste mi poté sdělil pro účely této informace jiný kontaktní e-mail. V potvrzení o vyřízení reklamace pro Spotřebitele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele uvedu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy (odstranění vady) a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

    Uznám-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem, jako jste hradili cenu (u platby kartou pak na Vámi sdělený bankovní účet), a to nejpozději do 14 dnů od uplatnění reklamace, jde-li o reklamaci Spotřebitele uplatněnou na poskytnutí Digitálního obsahu nebo do 14 dnů od uznání reklamace jde-li o Služby.

IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

Jakékoli hodnocení Produktů a Služeb nebo mě jako Poskytovatele, které je uvedeno na Webu, prodejních stránkách, mých profilech na sociálních sítích, v mailové a obdobné komunikaci, pochází od osob, kterým byly Produkty a Služby skutečně zpřístupněny. Jako Poskytovatel mám přehled o Uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty a Služby zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt a Služba skutečně zpřístupněn. Případně jde o reference, které jsem obdržela od Uživatelů v rámci získání zpětné vazby po dodání Produktu a Služby (forma spolupráce). Recenze získávám zasláním žádosti na kontaktní e-mail Uživatelů. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.

 X. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele či Klienta ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Tyto VOP jsou účinné od 6. 1. 2023.

4. VOP jsem oprávněna jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy dle § 1837 občanského zákoníku; podrobnosti najdete v článku VII. našich všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení musí být odesláno nejpozději poslední den 14denní lhůty).

 

Odstoupení od smlouvy

 

Adresát

Leona Weinzetlová

IČO: 19192967                                              

Sídlo: Vančurova 2 689/3d, 669 02 Znojmo

  

E-mail: lea@leonaweinzetlova.cz

                                           

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí tohoto digitálního obsahu (e-booku):

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí služby (online konzultace):

 

 

Datum objednání (uzavření smlouvy):

Moje jméno a příjmení:

 

Moje adresa:

 

PRO PŘÍPAD, ŽE CHCETE PENÍZE VRÁTIT NA JINÝ ÚČET, NEŽ ZE KTERÉHO JSTE PLATILI PŘI OBJEDNÁVCE:

Peníze mi vraťte na bankovní účet vedený u …………………….banky, číslo účtu:

 

Datum:

 

Podpis (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):